Proaktivna transparentnost

14. 04. 2022.
Proaktivno objavljivanje informacija obvezuje tijela javne vlasti da kontinuirano i samoinicijativno objavljuju informacije koje su u posjedu tijela javne vlasti s ciljem da te informacije budu lako dostupe javnosti. Proaktivna objava informacija i otvorenih podataka temeljni je način ostvarivanja prava na pristup informacijama.