Vijesti

  • Deklarativno zalaganje za otvorenost: Samo tri kantonalne institucije popravile rezultat

   Kantonalni indeks otvorenosti mjeri stepen do kojeg su vlade i skupštine kantona u Bosni i Hercegovini otvorene prema građanima/kama i društvu i u kojoj mjeri građani/ke dobijaju pravovremene i razumljive informacije od svojih institucija. Cilj naših aktivnosti bio je da analiziramo stanje u ovom domenu rada javne uprave, doprinesemo implementaciji reformi, utičemo na jačanje principa dobrog upravljanja te, u konačnici, pomognemo samim institucijama da iste efikasnije primijene u svom radu.

   29. 08. 2022

  • Imovinski kartoni

   Većina kantonalnih vlada nema praksu objavljivanja imovinskih kartona javnih funkcionera/ki, osim Vlada Kantona Sarajevo, koja kroz Registar podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo objavljuje ove informacije.

   18. 04. 2022

  • Proaktivna transparentnost

   Proaktivno objavljivanje informacija obvezuje tijela javne vlasti da kontinuirano i samoinicijativno objavljuju informacije koje su u posjedu tijela javne vlasti s ciljem da te informacije budu lako dostupe javnosti. Proaktivna objava informacija i otvorenih podataka temeljni je način ostvarivanja prava na pristup informacijama.

   14. 04. 2022

  • Program rada

   Samo Vlada Tuzlanskog kantona, Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde i Vlada Zeničko-dobojskog kantona imaju objavljen Program rada.

   14. 04. 2022

  • Registar zaposlenih sa primanjima

   Jedino Vlada Kantona Sarajevo posjeduje registre zaposlenih u javnom sektoru, imenovanih lica, podataka o imovini, kao i registar javnih nabavki, čime je napravila značajan iskorak u poređenju s drugim kantonalnim vladama.

   12. 04. 2022

  • Dostupnost biografije i organograma

   Detaljne biografije premijera/ki kantonalnih vlada nije moguće pronaći kod većine vlada, s izuzetkom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ista situacija je i kod deset kantonalnih skupština, gdje samo Skupština Tuzlanskog kantona na zvaničnoj web stranici ima objavljenu biografiju predsjedavajućeg.

   11. 04. 2022

  • E-peticija

   Peticija je jedan od najmoćnijih instrumenata građanskog djelovanja, no mehanizam elektronskih peticija, kao najefikasnija mogućnost prikupljanja velikog broja potpisa za kratko vrijeme, ne postoji na kantonalnom nivou.

   8. 04. 2022

  • Dostupnost plenarnih i sjednica odbora

   I dok nekolicina kantonalnih skupština omogućava audio i/ili video prenos skupštinskih plenarnih sjednica, nijedna kantonalna vlada nema tu praksu.

   7. 04. 2022

  • Budžet za građane

   S obzirom na činjenicu da je budžet kompleksan dokument i samim tim teško razumljiv dijelu javnosti, bilo bi preporučljivo da vlade izrade dokumente koji će pomoći građanima/kama da razumiju budžet. Primjer takvog dokumenta je Budžet za građane/ke, koji je, u slučaju kantonalnih vlada, dostupan samo na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

   6. 04. 2022

  • Konsultacije za zainteresovanom javnošću

   Iako institut ranih konsultacija ne postoji zvanično, te samim tim ne postoji ni obaveza organizovanja javnih konsultacija prilikom izrade nacrta zakona, jedan od ciljeva procesa demokratizacije jeste i uspostava partnerskog odnosa između institucija vlasti i građana/ki te bi, u vezi s tim, bilo poželjno uspostaviti mehanizam konsultacija prilikom izrade propisa i strateških dokumenata.

   5. 04. 2022

  • Prisustvo zastupnika i glasanje

   Građanima/kama u slučaju većine kantonalnih skupština nisu dostupne informacije o prisustvu zastupnika/ca na sjednicama, kao ni o njihovom glasanju na sjednicama.

   4. 04. 2022